Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Wednesday, February 16, 2011


कास प्रकार  

   1. वातज    (V)       
   2. पित्तज    (P)       
   3. कफज    (K)       
   4. क्षतज    (Kt)    रक्तक्षयज    (R2)   
   5. क्षयज    (Ky)    शुक्रक्षयज    (S)

 

कास लक्षणानि=>>

===========================

उरः लक्षणानि=>

   1.     शोष -                     (V)    छातीत कोरड पडते ?
   2.     शूल                        (V)    छातीत दुखते ?
   3.     अल्प रुक्‌                 (K)    छातीत थोडे थोडे दुखते ?
   4.     विभिन्नेन-एव           (Kt)    छातीत फुटल्यासारखे दुखते ?
   5.     सूचिभिः इव तीक्ष्णाभिः तुद्यमानेन शूल       
            (Kt)    छातीत तीक्ष्ण सुया टोचल्याप्रमाणे दुखते ?

===========================

कण्ठ लक्षणानि=> 

   1.      शोष       (V)                घसा कोरडा पडतो ?           
   2.      धूमको     (P)                घश्यात जळल्यासारखे वाटून धूर निघाल्याप्रमाणे वाटतो ?
   3.      उपलेपः    (K)                घश्याला आतून काहीतरी चिकटल्यासारखे वाटते ?
   4.      रुजता      (Kt)               घसा दुखतो ?  विशेषत्वाने कफ थुंकताना खुप दुखतो ?               

=========================================

वक्र लक्षणानि=>

   1.     (आस्य)    शोष    (V)                तोंड कोरडे पडते ?                       
   2.     तिक्त            (P)                तोंड कडवट पडते ?
   3.     स्निग्ध प्रसन्न    (Ky)                तोंड स्निग्ध (तेलकट) व प्रसन्न दिसते ?

=========================================

हृत  लक्षणानि=>

   1.     शूल                (V)                हृदयाशी दुखते ?           
   2.     स्तिमितं गुरु     (K)                ह्र्दयाचे ठिकाणी ओलसर व जड वाटते ?
   3.     पतति इव        (Ky)                हृदय पडते की काय असे वाटते ? =========================================

पार्श्व  लक्षणानि=>

   1.     शूल                      (V)            बरगड्यांमध्ये दुखते ?
   2.     शूल                      (Kt)            बरगड्या दुखतात ?
   3.     लुञ्च्येते इव पार्श्वे    (Ky)            बरगड्या (फासळ्या) उपटल्याप्रमाणे वाटतात ?
=========================================

 

शिरः (मूर्ध) लक्षणानि=> 

   1.     शूल               (V)                डोके दुखते ?       
   2.     स्तिमितं गुरु    (K)                डोके ओलसर व जड वाटते ?   

 =========================================

नेत्र (अक्षि) लक्षणानि=> 

   1.     पीत                (P)                डोळे पीवळे वाटतात का ?
   2.     श्रीमत्‌ नेत्रता     (Ky)                डोळे सुंदर दिसतात का ?

 =========================================

स्वर   लक्षणानि=>

   1.     क्षय       (V)                आवाज थकलेला वाटतो का ?           
   2.     वैस्वर्यं    (P)                आवाज बदललेला वाटतो का ?           
   3.     वैस्वर्यं    (Kt)                आवाज बदललेला वाटतो का ?       

 =========================================

कास वेग   लक्षणानि=>
1.    महा                              (V)        खोकल्याची उमळ जोरात येते का ?       

 2.   प्रततं कासवेगेन ज्योतिषामिव दर्शनम्‌    (P)        खोकल्याची मोठी उमळ आली असता डोळ्यापुढे ...................................................................   काजवे   चमकल्यासारखे होते का ?               

 3.    बली                    (Kt)        खोकल्याची उमळ जोरात येते का ?

 =========================================

कफं   लक्षणानि =>

1.   शुष्क कृच्छ्रात्‌                                (V)        खोकल्यात कोरडा व कष्टाने पडतो का ?           

 2.   पीत                                            (P)        खोकल्यात पडणारा कफ पीवळा आहे का ?

 3.  घन - स्निग्ध - श्वेत                         (K)        खोकल्यात पडणारा कफ घट्ट - चिकट - पांढरा येतो का ?               

 4.  सशोणितं - पीतं -श्यामं च                             खोकल्यात रक्तमिश्रित / पीवळसर / काळपट

    शुष्कं च ग्रथितं कुथितं बहु ष्ठीवेत्‌ !      (Kt)        कोरडा व घट्ट , कुजलेला असा पुष्कळ कफ पडतो का ?           

  5. पूतिपूयोपमं पीतं विस्रं हरित लोहितम्‌  (Ky)     पुप्रमाणे पीवळा दुर्गंधी हिरवा लाल कफ पडतो का ?  

 

================================

केवल वातज लक्षणानि =>

   1. मोह    +        (V)            सभोवताली चाललेल्या गोष्टी समजत नाहीत असे वाटते का ?       
   2. क्षोभ    +        (V)            अंगात दाह झाल्यासारखे वाटते का ?
   3. रुजा    महा        (V)               
   4. स्वनम्‌    महा        (V)   
   5. उपशय    कफं शुष्कं कृच्छ्रान्मुक्त्वा    (V)

================================

केवल पित्तज लक्षणानि=>

   1. भ्रमः         +        (P)   
   2. अम्लकः    +        (P)

================================

केवल कफज लक्षणानि=>

   1. सदनं    +        (K)
   2. अरूची    +        (K)
   3. पीनस    +        (K)

================================

व्दिदोष व्यवच्छेदक लक्षणानि =>

१. ज्वर    +        (P)   

             +        (Ky)   

 

२.तृष्णा    +        (P)               

              +        (Kt)                   

 

३.अड्‍ंगहर्ष     +        (V)               

   (रोमहर्ष)    +        (K)               

 

४.वमन (छर्दी)    पित्त / असृक्‌        (P)               

                                      +        (K)                   

==================================

 केवल क्षतज लक्षणानि =>

 

1.पर्वभेद                    +    (Kt)                   
2.कम्प                     +    (Kt)                   
3.पारावत् इव कूजन        +    (Kt)
4.सासृक्‌ मूत्रत्वं             +    (Kt)                       
5.पृष्ठकटी ग्रहः             +    (Kt)

6.वीर्य हीयते            +    (Kt)                   
7.रूचि हीयते            +    (Kt)
8.वर्ण हीयते             +    (Kt)                       
9.क्षीणत्व               +    (Kt)

==================================

क्षतज क्षयज लक्षणानि =>

 

1.पक्तिः हीयते        +    (Kt)                   

        *बहु अशित्वं         (Ky)

 

2.बलं हीयते        +    (Kt)                   

        क्षयः               (Ky)

 ===============================

केवल क्षयज लक्षणानि =>

   1. अकस्मात्‌ उष्ण-शीतेच्छा        *+    (Ky)                   
   2. दशन         श्रीमत्‌                     (Ky)                   

 

- वैद्य प्र प्र व्याघ्रसुदन॥

संदर्भग्रंथ ः- अष्टांग ह्र्दय (wht els???)॥

वैद्य प्रशांत प्रभाकर वाघमारे


श्री पुनर्वसु आयुर्वेदिक चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्रयश श्री प्लाझा ; दुकान क्रमांक : ०६ ; सेक्टर - ८;
सानपाडा ; नवी मुंबई -४००७०५.
vdppwaghmare@gmail.com
vdppw.punarvasuacpc@yahoo.in
९८६७ ८८८ २६५
--
Vd. P.P.W.Shree Punarvasu AcPc & RcYashShree Plaza.
Shop  No. - 6 ; Sector - 8.
Near 7th Day Heigh-School.
Sanpada;Navi Mubai- 400705.
vdppwaghmare@gmail.com
vdppw.punarvasuacpc@yahoo.in
9867 888 265
 
JOIN US ON facebook :
श्री पुनर्वसु आयुर्वेदीक चिकित्सालय ; सानपाडा ; न. मुं.-७०५
 
VISIT OUR WEBSITE :No comments:

Post a Comment

Visit Our Page