Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Wednesday, January 12, 2011

ग्रहणीदोषविकाराणां हेतू

चरक संहिता १५ / ४२-४४         चक्रपाणिदत्त टीका - "आयुर्वेद दीपिकाव्याख्या"

॥ एवं व्यवस्थिते सामान्येन ग्रहणीदोषविकाराणां हेत्वादि-अन्य आह-अभोजनादि-इत्यादि ॥

१. अभोजनात्‌
२. अजीर्णात्‌
३. अतिभोजनात्‌
४. विषमाशनात्‌    ।
५. असात्म्य -
६. गुरु -
७. शीत -
८. अतिरुक्ष -
९. संदुष्ट -     भोजनात्‌ ॥४२॥
१०. विरेक-
११. वमन-
१२. स्नेह-
                 विभ्रमात्‌,
१३. व्याधिकर्षणात्‌ ।
१४. देश-          :-    देशवैषम्यं देशव्यापत्‌ ; सा च जनपदोध्वंसनीये प्रोक्ता ।
१५. काल-         :-    काल-शब्देन च संवत्सरात्मकः काल उच्यते ।      
                          कालवैषम्येण सर्वेषाम्‌-ऋतुनां वैषम्यं  गृह्यते ।
१६. ऋतुः-         :-    ऋतुशब्देन तु शिशिराद्य-ऋतुः ।      
                          ऋतुवैषम्येण हि एक-ऋतुवैषम्यं इति विशेषः ।
    वैषम्यात्‌
१७. वेगानां च विधारणात्‌ ॥४३॥

    दुष्यति-अग्निः,

...........स दुष्टोsन्नं न त‌त्‌ पचति लघु-अपि ।
अपच्यमानं *शुक्तत्वं याति अन्नं *विषरुपताम्‌ ॥४४॥

शुक्तत्वं            :-    शुक्तत्वम्‌ इति अम्लताम्‌ ॥
विषरुपताम्‌        :-    विषरुपताम्‌ इति यथा विषं बहुविकारकारि भवति तथा तद्‌-रुपताम्‌ ;
                           अनेन सर्व एव-अजीर्णभेदा अवरुद्धा ज्ञेयाः'
                            ये तन्त्रान्तरे-    "आमं विदग्धं विष्टब्धं कफ-पित्त-sनिलैः क्रमात्‌ ।
                                                अजीर्णं केचित्‌-इच्छन्ति चतुर्थं रसशेषतः"   
                                                (सु.सू.अ.४६)  
                                                               इति अनेन उक्ताः ॥
--
वैद्य प्रशांत प्रभाकर वाघमारे
श्री पुनर्वसु आयुर्वेदिक चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्रयश श्री प्लाझा ; दुकान क्रमांक : ०६ ; सेक्टर - ८;
सानपाडा ; नवी मुंबई -४००७०५.
vdppwaghmare@gmail.com
vdppw.punarvasuacpc@yahoo.in
९८६७ ८८८ २६५
--
Vd. P.P.W.Shree Punarvasu AcPc & RcYashShree Plaza.
Shop  No. - 6 ; Sector - 8.
Near 7th Day Heigh-School.
Sanpada;Navi Mubai- 400705.
vdppwaghmare@gmail.com
vdppw.punarvasuacpc@yahoo.in
9867 888 265
 
JOIN US ON facebook :
श्री पुनर्वसु आयुर्वेदीक चिकित्सालय ; सानपाडा ; न. मुं.-७०५
 
VISIT OUR WEBSITE :-- 
वैद्य प्रशांत प्रभाकर वाघमारे
श्री पुनर्वसु आयुर्वेदिक चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्रयश श्री प्लाझा ; दुकान क्रमांक : ०६ ; सेक्टर - ८;
सानपाडा ; नवी मुंबई -४००७०५.
vdppwaghmare@gmail.com
vdppw.punarvasuacpc@yahoo.in
९८६७ ८८८ २६५
--
Vd. P.P.W.Shree Punarvasu AcPc & RcYashShree Plaza.
Shop  No. - 6 ; Sector - 8.
Near 7th Day Heigh-School.
Sanpada;Navi Mubai- 400705.
vdppwaghmare@gmail.com
vdppw.punarvasuacpc@yahoo.in
9867 888 265
 
JOIN US ON facebook :
श्री पुनर्वसु आयुर्वेदीक चिकित्सालय ; सानपाडा ; न. मुं.-७०५
 
VISIT OUR WEBSITE :

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page