Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Friday, October 22, 2010

गर्भ

शुक्र शोनिताच्या संयोगाने  जेन्ह्वा  आत्मा प्रवेशित होतो तेन्ह्वा टीला गर्भ  संज्ञा  प्राप्त होते 
शुक्र शोणित जिव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति .  च. शा . ४/४ 


शुक्रशोनित संसर्गमन्त्गार्भाशय्गातं जीवो अवक्रमति
सत्व संप्रयोगात तदा गर्भो अभिनिवर्तते          

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page