Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Tuesday, September 6, 2016

जल संस्कार विशेष

🍀 जलसंस्कार विशेष 🍀

दिवा श्रृतं पयो रात्रौ गुरूतामधिगच्छति |
रात्रौ श्रृतं दिवा पीतं गुरूत्वमधिगच्छति ||
      
दिवसा तापवलेले पाणी रात्रीला पचावयास जड होते
         तर रात्री तापवुन सकाळपर्यंत ठेवलेले पाणीही पचावयास जड होते

तत्तु पर्युषितं वह्निगुणोत्सृष्टं त्रिदोषकृत् |
गुरूम्लपाकं विष्टम्भि सर्वरोगेषु निन्दितम् ||

अशा प्रकारचे शिळ्या गुणधर्माचे पाणी अग्निमांद्यकर, पचावयास जड, वातपित्तकफ या तिघानांही बिघडवणारे, शरीरातील आंबटपणा वाढविणारे, मलमुत्रांचा अवरोध करणारे असल्या कारणाने सर्व रोगांत निषिध्द मानले आहे.

   ☘ दोन वेळा तापवणे 🍀

श्रृतशीतं पुनस्तप्तं तोयं विषसमं भवेत् |
निर्युहो$पि तथा शीतः पुनस्तप्तो विषोपमः ||

तापवुन थंड झाल्यानतंरचे पाणी जर पुन्हा तापविले तर ते विषासमान होते. तसेच तयार झालेला काढा जर पुन्हा तापविला तर तोही विषासमानच गुणधर्माचा होऊन शरीरासाठी त्रासदायक ठरतो
  ( दोन वेळा गरम केलेले आहारीय खाद्यपदार्थ हे विषसमान गुणधर्माचे बनुन विविध चेंगट आजार उत्पन्न करून शरीरासाठी मारक ठरतात.)

वैद्य गजानन मॅनमवार
श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेद नांदेड
Mob -- 9028562102, 9130497856

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page